Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pars amoris", reģistrācijas numurs: 40203047684, juridiskā adrese: Rīga, Krustabaznīcas iela 1-7, LV-1006 (turpmāk – Pars amoris) ir uzņēmusies tiesību aktos noteikto pienākumu aizsargāt Pircēju privātumu. 

Saskaņā ar to, esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz Pircēju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. 

Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. 

1. Pars amoris apstrādā Pircēja personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: -līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Pircēja pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi; - normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu.

2. Pars amoris apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: - Pircēja identificēšanai; - līguma sagatavošanai un noslēgšanai; - preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei); - preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; - klientu apkalpošanai; - iebildumu izskatīšanai un apstrādei; - norēķinu administrēšanai; - mājas lapas darbības uzlabošanai.

3. Pars amoris apstrādā Pircēja datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

4. Pars amoris neizpauž trešajām personām Pircēja personas datus izņemot šādus gadījumus: - ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram, preču piegāde); - ja Pircējs ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu; - ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

5. Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi - kamēr ir spēkā ar Pircēju noslēgtais līgums; - kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt; - kamēr ir spēkā Pircēja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

6. Pircējam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

7. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam.

8. Pircējs piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot klātienē, elektroniski (e-pasts; Facebook iespējas), vai zvanot uz tālruni: +371 24938848.

9. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

10. Pars amoris veic saziņu arPircēju, izmantojot Pircēja norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

11. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem Pars amoris veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Pircēja piekrišanu.

12. Pircēja dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Pircējs jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.

13. Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu risināšanai, kā arī gadījumos, kad Pircējs vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi pars.amoris@gmail.com.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.